Nowości w vendingu

 • Mus Tymbark

  Mus Tymbark to porcja pysznych owoców, podanych w lekkiej i praktycznej foemie. Są wygodną zdrową przekąską, którą możesz cieszyć się w każdej chwili - nawet w środku pracowitego dnia. 

  zobacz więcej
 • MIX SPORT POWER+

  MIX SPORT POWER+ (laskowe, migdały, rodzynki, nerkowce) 

  zobacz więcej
 • MIX SPORT VITAL

  MIX SPORT VITAL (laskowy, żurawina, rodzynki, dynia)

  zobacz więcej
 • Mieszanka studencka

  Kultowa mieszanka studencka Bakalland, to nr 1 na rynku, który od lat cieszy się nieustającą popularnością wśród konsumentów. Dzięki zawartości najlepszej jakości bakalii i orzechów, otrzymują wysokiej jakości produkt, który dostarcza niezbędnych składników odżywczych i witamin. Ta popularna forma przekąski od teraz dostępna jest w nowym, poręcznym i impulsowym opakowaniu.

  zobacz więcej
 • 4MOVE

  Napoje 4MOVE z portfolio FoodCare zawierają nie tylko cenne biopierwiastki w odpowiednich proporcjach, lecz także witaminy i niewielkie ilości węglowodanów, a dzięki temu, że ciśnienie osmotyczne izotoników 4MOVE jest zbliżone do ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych, napoje te bardzo szybko i skutecznie nawadniają organizm i pozwalają utrzymać odpowiednie stężenie składników mineralnych i węglowodanów.

  zobacz więcej
 • BLACK ENERGY SAMURAJ

  W portfolio marki BLACK ENERGY DRINK lidera rynku napojów energetycznych,  pojawił się nowy energetyczny napój – BLACK ENERGY SAMURAJ (puszka 250 ml), dedykowany na okres wakacyjny. Napój jest połączeniem klasycznego Energy drinka zawierającego taurynę i kofeinę z egzotycznym i intensywnym smakiem mango.

  zobacz więcej

Statut

Rozdział pierwszy - Postanowienia ogólne
Rozdział drugi - Cele i zadania Stowarzyszenia oraz formy ich realizacji
Rozdział trzeci - Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
Rozdział czwarty - Władze Stowarzyszenia
Walne Zgromadzenie
Zarząd
Rada Kontrolna
Sąd Koleżeński
Rozdział piąty - Gospodarka finansowa i majątek Stowarzyszenia
Rozdział szósty - Postanowienia końcowe

STATUT
Polskiego Stowarzyszenia Vendingu

Rozdział pierwszy

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejsze Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Vendingu i używa skrótu: „PSV".
 2. Podstawą prawną działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – „Prawo o stowarzyszeniach" /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855/ oraz postanowienia niniejszego statutu.

§ 2

 1. Termin "vending" oznacza sprzedaż automatyczną towarów i/lub usług (napoje gorące, napoje zimne, pakowane artykuły spożywcze, przekąski i posiłki, lody oraz inne produkty w tym artykuły nieżywnościowe np. środki higieniczne, bilety, karty telefoniczne) wydawanych za pośrednictwem automatów sprzedających przy użyciu monet, żetonów, banknotów, kart chipowych itp.
 2. Podmioty zajmujące się działalnością z zakresu vendingu dzielą się między innymi na następujące sektory:
  a) operatorzy automatów sprzedających
  b) producenci lub/i dostawcy sprzętu i usług technicznych
  c) producenci lub/i dostawcy produktów sprzedawanych w automatach
 3. Określona powyżej definicja vendingu nie obejmuje automatów przeznaczonych do celów hazardowych i urządzeń sprzedających inne usługi objęte koncesją.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§4

 1. Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie działalności doradczej, szkoleniowej, edukacyjnej, wydawniczej, reklamowej oraz badania rynku i opinii. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji oraz stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

§ 6

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: "Polskie Stowarzyszenie Vendingu".

§ 7

Misją Stowarzyszenia jest rozwijanie oraz promowanie nowoczesnej formy sprzedaży towarów i/lub usług za pośrednictwem automatów sprzedających poprzez pomoc i wspieranie odpowiednimi środkami zrzeszonych członków oraz współpracę z wszystkimi podmiotami zainteresowanymi rozwojem rynku vendingowego w Polsce.

Rozdział drugi

Cele i zadania Stowarzyszenia oraz formy ich realizacji

§ 8

 1. Reprezentowanie i ochrona interesów zrzeszonych członków, wobec organów administracji rządowej i samorządowej oraz wobec innych instytucji oraz organizacji społecznych lub gospodarczych w kraju i zagranicą.
  W szczególności zaś, zadanie to Stowarzyszenie realizuje poprzez:
  a) organizowanie spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami władz rządowych i samorządowych np. w sprawach prawno-legislacyjnych dotyczących zagadnień vendingu.
  b) prowadzenie działań lobbingowych na rzecz członków działających w branży vendingu.
  c) współpraca z mediami oraz działania promujące reputację oraz pozytywny wizerunek Stowarzyszenia na zewnątrz (public relations).
  d) tworzenie komisji, sekcji branżowych i komisji ekspertów realizujących zadania Stowarzyszenia w poszczególnych trzech sektorach vendingu.
 2. Zapewnienie członkom dostępu do informacji niezbędnej do prowadzenia profesjonalnej działalności w zakresie vendingu.
  W szczególności zaś, zadanie to Stowarzyszenie realizuje poprzez:
  a) organizowanie szkoleń, seminariów, kursów, odczytów mających na celu edukację techniczną, prawną i ekonomiczną oraz podnoszenie kwalifikacji członków.
  b) wymianę informacji i doświadczeń między członkami Stowarzyszenia.
  c) prowadzenie działalności wydawniczej dla realizacji celów Stowarzyszenia.
  d) wypracowywanie jednolitych standardów technicznych i sanitarnych.
  e) wykonywanie ekspertyz i badań marketingowych.
  f) prowadzenie banku informacji o funkcjonowaniu i kierunku rozwoju rynku vendingowego w regionie, kraju i za granicą.
 3. Ułatwienie kontaktów i nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami o podobnych celach działania w kraju i zagranicą.
  W szczególności zaś, zadanie to Stowarzyszenie realizuje poprzez:
  a) wykorzystanie kontaktów krajowych i zagranicznych Stowarzyszenia do organizowania spotkań dyskusyjnych i wymiany doświadczeń.
  b) organizowanie spotkań wyjazdowych dla członków Stowarzyszenia.
  c) udostępnienie członkom informacji w zakresie rynku vendingowego za granicą poprzez kontakty z innymi narodowymi stowarzyszeniami.
 4. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w obrocie gospodarczym.
  W szczególności zaś, zadanie to Stowarzyszenie realizuje poprzez:
  a) opracowywanie standardów i norm w formie Kodeksu rzetelnego postępowania dla podmiotów zajmujących się działalnością gospodarczą w zakresie vendingu.
  b) promowanie postaw zgodnych z zasadami etyki i dobrych obyczajów kupieckich wśród członków Stowarzyszenia.
  c) konsekwentne przestrzeganie ustalonych w Kodeksie norm rzetelnego postępowania w zakresie vendingu przez członków Stowarzyszenia.
 5. Integracja środowiska członków Stowarzyszenia.

Rozdział trzeci

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

- członków zwyczajnych

- członków wspierających

- członków honorowych

Członkiem Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec posiadający status rezydenta.

§ 10

 1.        Członkami zwyczajnymi są pełnoletnie osoby fizyczne, które złożą deklarację i zostaną przyjęte w poczet członków zwyczajnych przez Zarząd. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwał Zarządu.
 2.        Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna (np. spółka jawna, spółka z o.o. , Spółka akcyjna oraz inne osoby posiadające osobowość prawną (np. inne stowarzyszenia, samorządy terytorialne itp.), która złoży deklarację współpracy i usprawnienia działalności Stowarzyszenia oraz wniesie określony przez Zarząd wkład finansowy (np. w postaci składki, darowizny, dotacji, itp.).
 3.        Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej na wniosek Zarządu.

§ 11

 1. Członek Stowarzyszenia będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście.
 2. Członka będącego osobą prawną reprezentuje w Stowarzyszeniu osoba fizyczna umocowana zgodnie z prawem do jej reprezentowania. Jeżeli zgodnie z prawem lub aktem założycielskim do reprezentowania osoby prawnej konieczne jest współdziałanie co najmniej 2 osób fizycznych, właściwy organ osoby prawnej upoważnia pisemnie jedną z nich do reprezentacji w Stowarzyszeniu.

§ 12

 1. Członkom zwyczajnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
 2. Członkom wspierającym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia. Członkowie wspierający mają prawo brać udział z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Członków.
 3. Członkowie honorowi nie mają prawa głosu.
 4. Wszystkim członkom Stowarzyszenia określonym w § 9 przysługuje ponadto:
  a) prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działania Stowarzyszenia
  b) prawo do korzystania ze wszelkich form pomocy Stowarzyszenia
  c) prawo zgłaszania władzom Stowarzyszenia wniosków i postulatów dotyczących jego działalności.

§ 13

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
b) uczestniczyć w realizacji statutowych celów i zadań Stowarzyszenia.
c) przestrzegać zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich.
d) działaniem i postawą dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
e) zawiadamiać Stowarzyszenie o każdej zmianie swojego statutu prawnego, siedziby oraz osób uprawnionych do reprezentacji.
f) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje:
a) z dniem uprawomocnienia się uchwały Zarządu o skreśleniu ze składu członków,
b) z upływem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego Zarządowi na piśmie przez członka Stowarzyszenia.

§ 15

 1.        Skreślenie ze składu Stowarzyszenia członków wymienionych w § 9 może nastąpić jedynie, gdy członek:
  a) prowadzi działalność sprzeczną z zasadami etyki i dobrymi obyczajami kupieckimi
  b) rażąco narusza statut i uchwały władz Stowarzyszenia
  c) nie płaci składek członkowskich przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 2.        Członkowi Stowarzyszenia, wobec którego Zarząd podjął uchwałę o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia, przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o podjęciu uchwały Zarządu. Powiadomienie o podjęciu uchwały w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonywane jest na zasadach określonych w §19 ust. 2 poniżej.
 3.        Odwołanie wnoszone jest na piśmie za pośrednictwem Zarządu. W przypadku wniesienia odwołania w terminie określonym w ust. 2 powyżej, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Członków w przedmiocie rozpoznania odwołania nie później niż na 90 dzień od dnia otrzymania odwołania.
 4.        Do dnia rozpatrzenia odwołania przez Walnego Zgromadzenie, członek Stowarzyszenia wobec którego podjęto uchwałę o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia pozostaje zawieszony w prawach i obowiązkach członka Stowarzyszenia.
 5.        W przypadku niezłożenia odwołania od uchwały Zarządu o skreśleniu ze składu członków Stowarzyszenia w terminie lub nieuwzględnienia odwołania przez Walnego Zgromadzenie, uchwała o skreśleniu ze składu członków Stowarzyszenia staje się prawomocna odpowiednio z następnym dniem po bezskutecznym upłynięciu terminu do wniesienia odwołania albo z dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia o nieuwzględnieniu odwołania.
 6.        W przypadku uwzględnienia odwołania przez Walnego Zgromadzenie, uchwała o skreśleniu członka ze składu Stowarzyszenia pozostaje bezskuteczna.                                                    Rozdział czwarty

Władze Stowarzyszenia

§ 16

 1. Władzami (organami) Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zgromadzenie Członków
  b) Zarząd
  c) Rada Kontrolna
 2. Wszelkie organy Stowarzyszenia wymienione w ust. 1 używają dodatkowo określenia: " Polskiego Stowarzyszenia Vendingu"

§ 17

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 2. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym na Walnym Zgromadzeniu członków. W głosowaniu tajnym następuje też odwołanie członków władz.

 

Dział pierwszy

Walne Zgromadzenie

§ 18

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.

§ 19

 1.        Walne Zgromadzenie zwyczajne zwoływane jest w formie uchwały przez Zarząd i odbywa się corocznie w ciągu 6 miesięcy po upływie roku kalendarzowego. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może zostać zwołane w każdym terminie, na zasadach określonych w § 21 ust. 1 i ust. 2.
 2.        O miejscu, terminie i propozycji porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej 21 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia na adres e-mail wskazany przez członka Stowarzyszenia w formie pisemnej. Podczas Walnego Zgromadzenia Zarząd udostępnia  do wglądu materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie.
 1. Przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia mogą być jedynie sprawy objęte porządkiem obrad.
 2. Każdy z członków zwyczajnych Stowarzyszenia dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.
 3. Zarząd może zaprosić na walne inne osoby według własnego uznania, w szczególności ekspertów i doradców.

§ 20

 1. Walne Zgromadzenie zwołane w pierwszym terminie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim minimum 50% plus 1 członków Stowarzyszenia.
 2. Walne w drugim terminie może się odbyć po upływie 1. godziny od pierwszego terminu i jest ważne bez względu na ilość uczestniczących w nim członków.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia Statutu lub inne przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 21

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Kontrolnej lub pisemny wniosek 25% ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego jest obligatoryjne w przypadku, gdy liczba członków któregoś z organów Stowarzyszenia zmniejszy się w czasie trwania kadencji tych organów, w terminie 30 dni od dnia zmniejszenia się liczby członków któregoś z organów. Zwołane w tej sytuacji Nadzwyczajne Walne przeprowadza wybory uzupełniające do tych władz tj. Zarządu bądź Rady Kontrolnej.
 3. Jednakże w przypadku, gdy liczba członków któregoś z organów Stowarzyszenia zmniejszy się poniżej 50% stanu w czasie trwania ich kadencji, zwołane w takiej sytuacji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego Zarządu bądź Rady Kontrolnej.

§ 22

Walne zgromadzenie jest upoważnione do:
a) uchwalania statutu oraz jego zmian.
b) uchwalania regulaminu wyboru władz Stowarzyszenia oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
c) uchwalenia regulaminu prac Rady Kontrolnej.
d) wyboru i odwołania Prezesa oraz członków Zarządu oraz Rady Kontrolnej zgodnie z regulaminem.
e) wytyczania kierunków oraz uchwalania strategicznych programów działania Stowarzyszenia.
f) przyjmowania sprawozdań Zarządu i realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia.
g) zatwierdzenia rocznego budżetu Stowarzyszenia oraz określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Zarząd.
h) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności oraz zamknięcia ksiąg rachunkowych.
i) udzielania absolutorium Prezesowi i Zarządowi.
j) podejmowania uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń lub organizacji o podobnym profilu działania.

Dział drugi

Zarząd

§ 23

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 24

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, liczbę członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od 1 do 8 członków, przynajmniej po jednym przedstawicielu z każdego z trzech sektorów vendingu, określonych w § 2 ust. 2.
 3. Członków Zarządu wybiera się spośród członków zwyczajnych, z zastrzeżeniem, iż kandydaci na członków Zarządu nie mają między sobą powiązań o charakterze kapitałowym, własnościowym i nie współpracują między sobą na podstawie umów operatorskich.
 4. W skład Zarządu wchodzą:
  a) Prezes
  b) Wiceprezes
  c) Sekretarz Generalny
 5. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin pracy Zarządu, który jest zatwierdzony przez właściwą Radę Kontrolną.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

§ 25

Oświadczenia woli za Stowarzyszenie składają oraz zaciągają zobowiązania w imieniu Stowarzyszenia oraz zaciągają zobowiązania w imieniu Stowarzyszenia dwaj Członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) zarządzanie działalnością oraz gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia.
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
c) przygotowywanie projektu budżetu oraz przestrzeganie dyscypliny finansowej w oparciu o uchwalony budżet.
d) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności oraz zamknięcia ksiąg rachunkowych.
e) wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia.
f) zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń.
g) przyjmowanie i odwoływanie członków Stowarzyszenia.
h) udzielania pełnomocnictw do zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia.

i) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego.

§ 27

 1. Zarząd realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Zarządu, w skład którego wchodzą komórki organizacyjne powołane przez Zarząd.
 2. Bieżącą działalnością Biura kieruje Dyrektor Biura.
 3. Biuro Zarządu pracuje w oparciu o regulamin opracowany przez Dyrektora Biura i zatwierdzony przez Zarząd.
 4. Stowarzyszenie w stosunku do Dyrektora i pracowników Biura pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Dział trzeci

Rada Kontrolna

§ 28

Rada Kontrolna, zwana również Radą, jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

§ 29

 1. Rada Kontrolna jest wybierana przez Walne Zgromadzenie.
 2. Członków Rady Kontrolnej wybiera się spośród członków zwyczajnych, z zastrzeżeniem, iż kandydaci na członków Rady Kontrolnej nie mają między sobą powiązań o charakterze kapitałowym, własnościowym lub działają na podstawie umów operatorskich.
 3. Walne Zgromadzenie uchwałą określa liczbę członków Rady.
 4. Rada Kontrolna pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. Uchwały Rady Kontrolnej zapadają zwykłą większością głosów.
 5. Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Kontrolnej.
 6. W zależności od potrzeb Rada może powołać stałe lub doraźne komisje będące organami pomocniczymi Rady przy opracowywaniu i realizacji określonych zadań.

§ 30

Do kompetencji Rady Kontrolnej należy:
a) przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
b) zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu.
c) przedstawianie Zarządowi wniosków i spostrzeżeń dotyczących jego bieżącej działalności.
d) rozpatrywanie i akceptowanie sprawozdań Zarządu z wykonywania planów finansowych oraz zatwierdzanie bilansów.
e) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z kontroli działalności Zarządu oraz wnioskowanie w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium.
f) wnioskowanie o uchylenie uchwał i decyzji Zarządu.

 

Dział czwarty skreślony

§ 31 skreślony
§ 32 skreślony
§ 33 skreślony
§ 34 skreślony
§ 35 skreślony


Rozdział piąty

Gospodarka finansowa i majątek Stowarzyszenia

§ 36

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz prawa majątkowe.

§ 37

Majątek Stowarzyszenia powstaje m.in. z tytułu:
a) uiszczania wpisowego i składek członkowskich.
b) darowizn, spadków, zapisów i dotacji.
c) prowadzonej działalności statutowej.
d) prowadzenia działalności gospodarczej
e) dochodów z majątku Stowarzyszenia.
f) funduszy wynikających z realizacji projektów dotyczących wspierania organizacji pozarządowych - granty i środki przedakcesyjne.

§ 38

W oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone fundusze celowe na realizację celów statutowych.

§ 39

 1. Zarząd prowadzi samodzielną gospodarkę w granicach posiadanych środków finansowych oraz wyodrębnionego majątku Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami Statutu i prawa. W tym celu Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia pełnej księgowości gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
 2. Nadzór nad działalnością gospodarczo-finansową Stowarzyszenia spełnia Rada Kontrolna.
 3. W przypadku zaciągania zobowiązań finansowych przez Zarząd, w szczególności pożyczek lub kredytów przekraczających posiadane środki oraz wartość majątku Stowarzyszenia, Zarząd zobowiązany jest do uzyskania zgody w formie uchwały podjętej przez Radę Kontrolną.

§ 40

Szczegółowe Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Rada Kontrolna.

Rozdział szósty

Postanowienia końcowe

§ 41

 1.        Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia może być podjęta jedynie przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2.        Uchwała w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń może być podjęta jedynie przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3.        W przypadku uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie ustanowi likwidatora do postępowania likwidacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Uchwały określone w ust. 1-3 podejmowane są według procedury dotyczącej terminów określonej w § 20 ust.1 i ust. 2.

§ 42

Wybory władz (organów) zgodnie z przewidzianą procedurą należy dokonać w terminie 3 miesięcy od daty rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 43

W sprawach nieregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy o Stowarzyszeniach.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

 

Warszawa, 24 kwietnia 2014r.